ซื้อเลย

ประกันรถเปิดปิด COVID-19 Care

รับฟรี! ความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
เมื่อซื้อหรือต่ออายุ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบแพ็กเกจ 6 เดือน และ 12เดือน
หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง

1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือต่ออายุ และชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ Application Thaivivat หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยชำระค่าเบี้ยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 31 มี.ค 64 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • เมื่อซื้อใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบแพ็กเกจ 12 เดือน ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ลูกค้าจะได้ รับความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ทุนประกันภัย 100,000 บาท (ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน)
  • เมื่อซื้อใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบแพ็กเกจ 6 เดือน ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ลูกค้าจะได้ รับความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ทุนประกันภัย 50,000 บาท (ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน)
  • เมื่อซื้อใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ลูกค้าจะได้ รับความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ทุนประกันภัย 50,000 บาท (ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน)
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID- 19 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถเปิดปิดครบจำนวนแล้ว
 • สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ได้ที่ Application Thaivivat Motor ภายใน 7 วัน หลังการชำระเบี้ยประกันภัยรถเปิดปิดครบจำนวน
 • กรมธรรม์ประกันภัย COVID- 19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ ก่อนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ครบระยะเวลาความคุ้มครอง180 วัน กรมธรรม์ประกันภัยประกันภัย COVID-19 จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะช่องทางขายผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ Application Thaivivat หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อหรือต่ออายุผ่าน บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบแพ็กเกจ 6 เดือน และ 12 เดือน หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ประเภทความคุ้มครอง ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น3+ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก