โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 16 มีนาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น คิดเป็น %
1. บริษัท มาแฟม จำกัด 145,655,120 48.07
2. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ 18,239,400 6.02
3. นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล 15,542,150 5.13
4. น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล 15,542,150 5.13
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98
6. บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15,082,648 4.98
7. น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร 9,665,500 3.19
8. นาย ชาญ ฉันท์วิภว 5,389,900 1.78
9. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล 4,725,384 1.56
10. นาย สุโชติ ฉันท์วิภว 4,635,400 1.53
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,294
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 28.30

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 16 มีนาคม 2564รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 70%
2. บริษัท ลาวเบเวอเรช จำกัด 14%
3. บริษัท พีพี นำเข้า-ส่งออก จำกัด 8%
4. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและบริการ จำกัด 8%
รวม 100%


รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 99.999%
2. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ 0.005%
3. นางสาวอัจฉริยา ธรรมเกษร 0.005%
รวม 100%