โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 7 กรกฎาคม 2566
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น คิดเป็น %
1. บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 299,777,556 98.94
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,222,444 1.06

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและสัดส่วนการถือหุ้น ณ 14 กุมภาพันธ์ 2567รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 70%
2. บริษัท ลาวเบเวอเรช จำกัด 14%
3. บริษัท พีพี นำเข้า-ส่งออก จำกัด 8%
4. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและบริการ จำกัด 8%
รวม 100%


รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 77%
2. บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด 11.50%
3. บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด 11.50%
รวม 100%