แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูล

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 มีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม