นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้เข้ามายังเว็บไซต์ หรือได้ใช้บริการของเรา ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม
2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
6) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
7) สิทธิของเจ้าของข้อมูล
8) การจัดการคุกกี้ (Cookies)
9) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
10) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
11) ช่องทางการติดต่อ

คำนิยาม


ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้นข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้นเจ้าของข้อมูลส่วน หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง

 • บุคคล/ท่าน ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูลนั้นเองเท่านั้น
 • “บุคคล” ในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด


การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลายแอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆIP Address หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสารคุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือใ นแต่ละครั้งที่ท่านกลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว
Personal Data Protection Act B.E. 2019 Section 4
Personal Data Protection Act B.E. 2019 Section 261) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้


 1. ข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครทำประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการใช้บริการอื่นๆ และการร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลทรัพย์สินที่ขอทำประกันภัย ข้อมูลสุขภาพ รวมไปถึงข้อมูลประวัติการซื้อประกันภัยหรือใช้บริการดังกล่าว
 2. ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่างๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่ถูกสร้างโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเข้าใช้บริการในช่องทางการให้บริการของเรา อาทิ แอปพลิเคชันการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อสมัครต่างๆ ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือกับบริษัทในเครือ หรืออื่นๆ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอสินค้าและบริการ และประวัติการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคาร หรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
 5. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้และความเคลื่อนไหวในการเข้าถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัท เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (Browser Type and Version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP Address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 7. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือการบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่าน CCTV เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อที่ทำการวิจัยต่าง ๆ อาทิเช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรืออีเมล เป็นต้น
 8. ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
 9. ข้อมูลสำหรับบริการบางประเภทที่ท่านได้ทำประกันภัยกับเรา ได้แก่
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถเปิด-ปิด: เราจะทำการเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ของท่านเมื่อท่านได้ทำการ เปิด – ปิด ประกันผ่านอุปกรณ์ TVI Connect ได้แก่ การสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรับตำแหน่งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร็วรถ ความสูงจากระดับน้ำทะเล เป็นต้น
  • กรมธรรม์รถยนต์ทุกประเภท ที่มีการแจ้งอุบัติเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor เราจะมีการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ละติจูด ลองติจูด เวลาในการรับตำแหน่งของอุปกรณ์ ทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร็วรถ ความสูงจากระดับน้ำทะเล เป็นต้น
  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ Active Health: เราจะทำการเก็บข้อมูล เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเดินและออกกำลังกายในแต่ละวัน ที่ได้รับจากผู้ให้บริการสมาร์ทวอทช์ที่ท่านสวมใส่และได้แจ้งข้อมูลกับเราไว้ได้แก่ ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวเดิน และ ระยะเวลาในการออกกำลังกาย เช่น เพศหญิง อายุ 35 ปี น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร จำนวนก้าว 10,850 ก้าว และ มีอัตราการเต้นของหัวใจ ในโซน Cardio เท่ากับ 45 นาทีต่อวัน เป็นต้น
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถรับประกันภัย และให้บริการใด ๆ แก่ท่านได้

2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี้
2.1) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

2.1.1) ขั้นตอนการสมัครทำประกันภัย หรือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การใช้บริการอื่นๆ กับเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือได้รับเป็นเอกสารการสมัครทำประกันภัย หรือการสมัครใช้บริการ

2.1.2) จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างท่านกับเรา

2.1.3) เก็บจากข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน

2.1.4) เก็บจากการติดต่อจากท่านโดยได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ หรือได้รับทางอีเมล

2.1.5) จากการสมัครงาน การค้ำประกันการสมัครงาน และการทำธุรกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2.2) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

2.2.1) ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

2.2.2) บริษัทในเครือ

2.2.3) สถานพยาบาล อู่หรือศูนย์ในสัญญา บริษัทรับสำรวจภัย และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเรา

2.2.4) หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร สถานีตำรวจ สำนักงานเขตหรือสำนักงานการทะเบียนราษฎร สำนักงานที่ดินสถานพยาบาล กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์กร บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา

2.2.5) บริษัทประกันวินาศภัยอื่น

2.2.6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2.7) ผู้ให้บริการด้านการจัดหางาน


3) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1) เพื่อพิจารณาการรับประกันภัย และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย และการให้บริการอื่นๆ ในฐานะผู้รับประกันภัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการของเรา รวมถึงบริการหรือสินค้าอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และใช้รายละเอียดของสินค้า/บริการ ที่ท่านซื้อ/ใช้บริการ เพื่อประมวลผลและเสนอสินค้า/บริการที่เราเชื่อว่าท่านสนใจเพิ่มเติม ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว

3.2) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเรา หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ

3.3) เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อกับเรา

3.4) เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับเรา

3.5) เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ บริการอื่นๆ ของเรา อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

3.6) เพื่อการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมในการใช้บริการในเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม และเราจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

3.8) เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับ

(ก) ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย

(ข) ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่

(ค) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

(ง) ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(จ) ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น

(ฉ) เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ)

3.10) การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการหรือการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ

3.11) ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

3.12) การวิจัยและการพัฒนา การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์

3.13) การได้มาซึ่งกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

3.14) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อเรามีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอม อาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญา
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกง
  • เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
  • เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่ไม่ขัดกับหน้าที่ในการรักษาความลับ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อใช้สิทธิในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง รักษาสิทธิ รับช่วงสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หรือคำสั่งนายทะเบียน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
 • มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3)

4.2) ใช้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ ในการขายสินค้าหรือให้บริการของเรา หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยเราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเราต่อไป
นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล SMS และด้วยวิธีการอื่นใด) รวมถึงการดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของเราผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน

4.3) เปิดเผย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้

4.3.1) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนกลางประกันภัย นายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุน ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

4.3.2) คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้บริการในการนำเสนอสิทธิประโยชน์และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ แก่ท่าน รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่งอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การสำรวจความพึงพอใจและการทำวิจัย การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยจะมีการทำสัญญารักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ กรณีนิติบุคคลจะต้องมีมาตรฐานด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

4.3.3) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง เป็นต้น

4.3.4) ผู้บริการภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing นายทะเบียน บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย ให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ

4.3.5) บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน


5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น


6) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของเรา ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย เราจึงได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลธุรกิจกำหนด
บริษัทฯมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เช่น พนักงาน ตัวแทนหรือนายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทฯทำสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทฯจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯรับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด


7) สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

7.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

7.2) สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed): ท่านมีสิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัทฯ

7.3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

7.4) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

7.6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

7.7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

7.8) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้


ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่นๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทฯ ต่อไป


8) การจัดการคุกกี้ (Cookies)

เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน และรวบรวมสถิติวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของเบราว์เซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้งานของท่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเราจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้


 • เพื่อให้ท่านสามารถล็อกอินบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

ทั้งนี้ ท่านอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถ การตั้งค่าคุกกี้ได้ที่นี่
9) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


10) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขดังกล่าวได้ที่ https://www.thaivivat.co.th/th/policy_privacy.php ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563


11) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 7) ท่านสามารถติดต่อมายัง

ชื่อ: บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ช่องทางการติดต่อ: Call Center โทร. 1231
www.thaivivat.co.th

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้


สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ช่องทางการติดต่อ: โทร. 02-6950800
dpo@thaivivat.co.th

Privacy Policy

Thaivivat Insurance Public Company Limited (“the Company”) and/or its affiliates have provided this Privacy Policy for customers who access the website or apply the service of the Company and/or its affiliates to acknowledge the guidance and personal data management of the Company and/or its affiliates. The collection, usage and disclosure of personal data of such customers are to be in line with laws, regulations and rules relevant to personal data protection with the following details:


1. Personal Data collected by the Company and/or its affiliates
2. Sources of Personal Data
3. Purpose and Basis of Processing of Personal Data
4. Processing of Personal Data
5. Period of Retention of Personal Data
6. Security Measures of Personal Data
7. Rights of Personal Data Subject
8. Cookies (Management)
9. Connectivity with an external website
10. Amendment of Privacy Policy
11. Contact Channel

Definition

Personal Data denotes the data of an individual who can be identified both directly or indirectly but not including the information of the deceased such as name, surname, age, date of birth, telephone number, identification number and/ or any data required by the law etc.Sensitive Data denotes the data of a particular person which is sensitive and presents significant risks to the person’s fundamental rights and freedoms such as racial, ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, data concerning health, disability etc.Data Subject denotes the individual that the data refers to

 • “Individual” does not only limit to individuals who own the data or are the creator or collector
 • “Individual” means alive natural person only and does not include "Juridical Person" established by law such as corporation, association, foundation or any organization.


Data Processing denotes any operation or set of operations performed upon personal data or sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, utilize, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destructionApplication denotes program or sets of orders used to control the work of mobile computing and its components to work as per the order and satisfy the needs of the customers. The application would consist of User Interface or UI as the mediumIP Address denotes a numeric identifier of each devices such as computer or printer which uses internet protocolCookies denotes small computer data that websites of the Company and/or its affiliates send to other computers or electronic devices connected to internet in order to collect a data log of your internet usage or your behavior while visiting our website. Cookies would be sent to the origin website every time you visit the website.
Personal Data Protection Act B.E. 2019 Section 4
Personal Data Protection Act B.E. 2019 Section 261. Personal Data collected by the Company and/or its affiliates

The Company and/or its affiliates would collect your own personal data provided by you or personal data that provided for any services or managements of the Company and/or its affiliates by following channels:


 1. Data regarding insurance application, claim request, services or any activity participations of the Company and/or its affiliates such as name, surname, identity card number or any cards, telephone number, date of birth, gender, address, email, financial data, the property to be insured, health records, including historical purchase and past usage data
 2. Data regarding the news subscription from survey or any activity participations such as satisfaction, interest, or consumer behavior etc.
 3. Data regarding account registration with details of personal data provided to the Company and/or its affiliates to apply for services via the Company and/or its affiliates’ channel such as mobile application and/or website, also personal data provided for recruitment, activity and/or interaction with the Company and/or its affiliates via website or any channels defined by the Company and/or its affiliates.
 4. Data regarding the transactions between the Company and/or its affiliates or any transactions such as data of recruitment, product and service presentation, payment including credit or debit card, bank account number or banking transactions or any payments with date and time of payment depending on type of your transactions
 5. Data regarding criminal records, status of Anti-Money Laundering Office and Combating of Finance of Terrorism and bankruptcy
 6. Data regarding visits to any websites of the Company and/or its affiliates or application operated by the Company and/or its affiliates, usage and movement data accessing through the Company and/or its affiliates’ website or application, social media usage data and online advertisement correspondence of the Company and/or its affiliates such as browser type and version, type of devices (personal laptop or smartphone), operation system and platform, IP Address of device or destination equipment, location, products and services accessed or searched
 7. Data regarding the interaction between you and the Company and/or its affiliates in the form of aide-memoire of service recipient, satisfaction survey, research and statistic or voice recording or recording via CCTV when you contact with customer service center of the Company and/or its affiliates including providing data via any medias such as SMS, social media application or email etc.
 8. Data regarding your online profile data which requires social media credential such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and other online platforms which is used to connect or use the company’s services i.e. social media account ID, interests, likes and friends list of the data subject which the data subject would have control of and keep it private via online settings provided by the service provider
 9. Data regarding the services provided to you that are:
  • Pay-Per-Use Motor Insurance Policy, the Company and/or its affiliates would collect data of your car usage when you turn on/off insurance via TVI Connect that are starting and turning off the engine, location, latitude, longitude, device datetime, direction of movement, vehicle speed and meters above sea level etc.
  • All types of motor insurance policy notifying an accident via Thaivivat Motor Application, the Company and/or its affiliates would collect the following data: location, latitude, longitude, device date time, direction of movement, vehicle speed, meters above sea level etc.
  • Active Health Insurance Policy: the Company and/or its affiliates would collect the following data: gender, age, height, weight and daily activity and exercise data obtained from your smartwatch which have been notified to the Company and/or its affiliates in the form of heart rate, number of walking steps and exercise duration. Examples of such data are female aged of 35 years, weight of 50, height of 160-centimeters, 10,850 walking-steps and heart rate at cardio zone equal to 45 minutes per day etc.
 10. Data regarding the sensitive personal data, it is necessary for the Company and/or its affiliates to collect sensitive personal data such as health records, medical treatment records including smoking behavior, alcohol consumption for purchasing or utilizing the products of the Company and/or its affiliates. The aforementioned data are required for policy underwriting as well as claim payment. Failure to consent the collection, accessing and processing your sensitive personal data, the Company and/or its affiliates would be able to insure you or offer you any services.

2. Sources of Personal Data

The Company and/or its affiliates may receive your personal data from the following channels:


2.1) When the Company and/or its affiliates directly receive your personal data the Company and/or its affiliates would collect and store your personal data from the step of services as below:

2.1.1) Procedures of applying for insurance or claims, any service with the Company and/or its affiliates via the Company and/or its affiliates’ website or documentation from any insurance application or services

2.1.2) From voluntarily taking survey, attending any activities, email correspondence or any communication between you and the Company and/or its affiliates

2.1.3) From visiting websites or access to the Company and/or its affiliates’ website via your Browser’s Cookies

2.1.4) From your contact both telephone call and/or email

2.1.5) From recruitment, recruitment guarantee and any relevant transactions


2.2) The Company and/or its affiliates would receive your personal data from the following third party:

2.2.1) Agent / General Insurance Broker

2.2.2) Affiliate

2.2.3) Medical Center, garage, contracted dealer, surveying company and any service providers relevant to the Company and/or its affiliates’ non-life insurance products

2.2.4) Government Agency or any regulators empowered by the laws such as the Office of Insurance Commission (OIC), the Anti-Money Laundering Office (AMLO), the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), the Revenue Department, police station, District Office or the Bureau of Registration Administration (BORA), Land Office, medical center, the Department of Land Transport (DLT), Province Transport Office, organization, person or any juridical person empowered by the laws to collect your personal data and disclose to the Company and/or its affiliates.

2.2.5) Any General Insurers

2.2.6) The Stock Exchange of Thailand and Thailand Securities Depository Co., Ltd.

2.2.7) Employment Service Provider


3. Purpose and Basis of Processing of Personal Data

The Company and/or its affiliates would aim to collect, utilize and disclose the personal data with the following purposes:

3.1) To consider the underwriting, claims and benefit payment according to insurance contract and any services as insurer to improve the Company and/or its affiliates’ insurance products and services, including products or service launched in the future and utilize the details of products and services utilized by you for processing and offering products and services that you might additionally be interested in throughout supervision, maintenance and management regarding the such service

3.2) To manage the relationship between you and the Company and/or its affiliates and to communicate, inform and/or receive news from the company and/or its affiliates or any amendments of the Company and/or its affiliates

3.3) To confirm and/or identify your own identity to access services through any channels or communicate with the Company and/or its affiliates

3.4) To proceed as per your intentions which are given to the Company and/or its affiliates.

3.5) To propose benefits and/or services of the Company and/or its affiliates such as advising and/or proposing the products and services, including promotions and any transactions about the Company and/or its affiliates’ services.

3.6) To analyze and understand customer website usage behavior so that the Company and/or its affiliates would develop and improve the Company and/or its affiliates’ website to be more convenient and efficient from such findings.

3.7) To operate the business of the Company and/or its affiliates such as data analysis, data inspection, new product development, service improvement or amendment, service analysis, sale promotion survey, the consideration of the Company and/or its affiliate management and expansion

3.8) To proceed with necessary and suitable works as follows:

a) Inspect and prevent the violation against the laws

b) Respond to the request of the government or government agencies including international government where the data subject is residing

c) Enforcing the rules on services providing and the privacy policies

d) Protect the Company and/or its affiliates’ business

e) Protect the privacy rights, security and assets of the Company and/or its affiliates, personnel, data subject or any other persons

f) Remedy, protect or limit the damages that may occur

3.9) To act in accordance with the laws, investigation of the officers or the supervising agency to act in accordance with the rules, regulations or relevant laws such as the compliance with laws and requirement, regulations and contracts (including service conditions of the Company and/or its affiliates)

3.10) Communication related to service, service providing or customer care, quality control of services provided

3.11) Security of network and data

3.12) Research and development, website user experience improvement

3.13) Acquisition, amalgamation or organization restructuring

3.14) Marketing event participation etc.

Other purposes which are not specified, you would be informed when the Company and/or its affiliates would collect your personal data.

Whenever the Company and/or its affiliates have received your personal data, the Company and/or its affiliates would collect, utilize or disclose such personal data only under the purposes specified in no. 3 with the following conditions:

 • A consent is given by you to the Company and/or its affiliates in accordance with the laws. Withdrawal of consent would not affect any processing of personal data that you have given consent to in accordance with the laws. Furthermore, consent withdrawal might make the experience of our services less convenient and some services might not be available at all.
 • Necessity to act in accordance with the agreement where you are one of the counterparties or to act in accordance with your request prior to entering the agreement to complete the purpose of the agreement.
 • To prevent or stop danger to the live, body or health of a person
 • Necessity to proceed with the business for the Company and/or its affiliates’ benefit or to act in accordance with the authority provided by the government to the company or to comply with the laws regarding the Anti-Money Laundering Office and Combating of Finance of Terrorism etc.
 • Necessity to gain the lawful benefits as per the law for the Company and/or its affiliates or any other persons except the benefits are less important than the basic personal data as follows:
  • To prevent any frauds
  • To secure the network and system
  • To assist government officer regarding the form incompliance with confidentiality
 • Necessity to request the pretension, accusation, right preservation, subrogation in principle of legality
 • Necessity to comply with the law regarding the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 or registrar order or notification of Office of Insurance Commission etc.
 • To issue a historic letter or letter for public benefit or research or statistics. The Company and/or its affiliates would suitably protect the rights and liberty

4. Processing of Personal Data

When receiving such personal data from mentioned sources of personal data, the Company and/or its affiliates would perform the following actions:

4.1) Collection: The Company and/or its affiliates would collect your personal data under the purposes in no. 3)

4.2) Usage: The Company and/or its affiliates would utilize your personal data under the purposes in no. 3). In some cases, to propose product offerings and services, the Company and/or its affiliates would have to collect sensitive personal data by explicitly requesting your consent from you to operate as per the company and/or its affiliates’ purpose.
Apart from the aforementioned purposes and under the law, the Company and/or its affiliates would utilize the personal data for the purpose of marketing such as to send promotion documents via the post, e-mail or any other methods including the direct marketing. This is to provide additional benefits to the data subject who is the customer of the Company and/or its affiliates.
You are able to opt out of the communication for the purpose of marketing except the necessary communication related to services provided by the Company and/or its affiliates.

4.3) Disclosure: The Company and/or its affiliates would disclose your personal data under the purposes in no. 3) to the following persons and organizations:

4.3.1) Permitted insurance brokers, agents, financial advisors and/or investment advisors to sell products and services of the Company and/or its affiliates.

4.3.2) Counterparty, business alliance, subsidiary and/or external service providers to offer you the privilege or any services of the Company and/or its affiliates. This includes developing and improving the products or services of the Company and/or its affiliates such as data analysis, data processing, credit card operation, IT and related infrastructure preparation, customer service platform, email/SMS sending, mobile application development, customer satisfaction survey and research, customer relationship management where Non-Disclosure Agreement will be provided. In case of juridical person, the Company and/or its affiliates are required to have appropriate personal data protection measures.

4.3.3) Government or its organization or any other agencies as per the law in order to act in accordance with the laws, orders, requests to coordinate with the agencies for the law relevant matters such as the Company and/or its affiliates would have to submit your personal data to Credit Bureau to verify and would utilize results from such verification to prevent any frauds etc.

4.3.4) External persons who are the counterparty of the Company and/or its affiliates both in Thailand or Foreign Countries such as Cloud Computing service, registrars, sales promotion service, research service, IT developer provided to the Company and/or its affiliates

4.3.5) External persons were given the consent by you or disclose for any transactions and/or services to be in line with your purposes


5. Period of Retention of Personal Data

The Company and/or its affiliates would only collect the privacy data as necessary in the appropriate format for each data type. The Company and/or its affiliates would identify the purpose and the necessity to collect and process the data that also be in accordance with required Personal Data Protection Act. The Company and/or its affiliates would collect the personal data for a period after the agreement has expired and would be in accordance with the period and prescription of laws. The Company and/or its affiliates would have a suitable location to collect the personal data for each type. The Company and/or its affiliates would have to collect the personal data even if the prescription has expired such as when there is a case etc.


6. Security Measures of Personal Data

To ensure that the management of the Company and/or its affiliates prevent the risk which would occur to the personal data from illegal access, information leakage, modification and loss of data, the Company and/or its affiliates would act in accordance with the international standard in securing the information technology and would continuously manage the business in accordance with the laws, requirements, regulations required by Government Regulator.

The Company and/or its affiliates would have the protection measures for privacy of data subject by limiting the accessibility to the personal data. The company and/or its affiliates would only allow the responsible person for proposing the service of the Company and/or its affiliates such as employees, agents, financial advisors, and investment advisors of the company and/or its affiliates. The person who are authorized to access the data would strictly act in accordance with the preventive measures and would keep the data confidential. The company and/or its affiliates would keep both physical and electronic forms of data secure in accordance with the measures.

When the company and/or its affiliates would enter into the contract or agreement with third party, the Company and/or its affiliates would define the security measures and confidentiality of personal data appropriately to ensure that your personal data that the Company and/or its affiliates is responsible for would be secured in line with the defined security measures of the Company and/or its affiliates.


7. Rights of Personal Data Subject

You have the right to take the following actions:

7.1) Right to Withdraw Consent: You would have the right to withdraw the consent for processing your own personal data that consented to the Company and/or its affiliates throughout the retention period of you own personal data collected by Company and/or its affiliates. The withdrawal of consent would not impact on data collection, usage or disclosure of your own personal data consented to the Company and/or its affiliates.

7.2) Right to be Informed: You would have the right to acknowledge the existing and type of personal data, objective of personal data using of the Company and/or its affiliates.

7.3) Right of Access: You would have the right to access your own personal data and to request the Company and/or its affiliates make a copy of your own personal data for you. This includes requesting the Company and/or its affiliates to disclose the acquisition of personal data that you would not give the consent.

7.4) Right to Rectification: You would have the right to request the Company and/or its affiliates to revise or amend your personal data to be up-to-date, complete, and not lead to misunderstanding.

7.5) Right to Erasure: You would have the right to request the Company and/or its affiliates to delete or destroy your own personal data or the data to be unidentifiable.

7.6) Right to Restriction of Processing: You would have the right to suspend using your own personal data for certain given reasons.

7.7) Right to Data Portability: You would have the right to transfer your own personal data provided to the Company and/or its affiliates to any data controllers or by your own in case that the Company and/or its affiliates would alter the personal data to be easily read or used via the automatic equipment or tools and would utilize the or disclose the data automatically.

7.8) Right to Object: You would have the right to object the Company and/or its affiliates to collect, utilize or disclose your own personal data including having the right to object the processing of your own personal data for some reason.


You would contact Personal Data Protection Officer of the Company and/or its affiliates in order to submit the application to take the mentioned rights (contact details would be seen in the topic of “Contact Channel” as below). The Company and/or its affiliates would consider and notify the consideration results to you by 30 days from the receiving date.

However, the Company and/or its affiliates would deny your personal data rights as required by the Law, especially deny deleting, destroying, changing the form of the data into an anonymous data in the case of the Company and/or its affiliates would have necessary to utilize your personal data or establish the legal claims compliance with or exercising legal claims or lift up to fight the claims of the company or to comply with the laws or any requirements as required by the laws.

To delete, destroy or change the form of the data into an anonymous data or to withdraw the consent would be done under the laws and agreements only. Such utilization of rights would have an impact on the performance of the agreements or services as the data subject would be anonymous. There would be limitations and would cause the data subject not receive benefits and news from the Company and/or its affiliates.


8. Cookies (Management)

The Company and/or its affiliates would utilize Cookies Software or any resemble software to collect your data usage and gather the statistics research, trend analysis in order that the Company and/or its affiliates would perform better, faster and more secured services. To ensure your privacy when applying such services and/or accessing through the Company and/or its affiliates’ platform the Company and/or its affiliates would automatically memorise and record the type of browser when you access to the Company and/or its affiliates’ website which following data would include:

 • IP Address of your own computer
 • Type of your browser
 • Visited websites before accessing through platform
 • Visited websites in platform
 • Duration of vising such website, products, service or searched data in platform, time and date of visiting and any statistic data

The mentioned data would be collected for analyzing and apprising the website visiting or internet accessing via internet for following cases:


 • To continuously log in your account in the Company and/or its affiliates’ website
 • To study your website accessing behavior for developing such platform to be more easily, rapidly, efficient and also providing appropriated contents with your interest to be more rapidly and advantageous

You would manage and delete Cookies Program via your browser or device setting. For additional data about the mentioned methods, please see the contents of browser and device setting assistance. You can การตั้งค่าคุกกี้ได้ที่นี่


9. Connectivity with an external website

Website of the Company and/or its affiliates would connect to third party’s websites which might be different from the Company and/or its affiliates’ Privacy Policy, the Company and/or its affiliates would like you to study Privacy Policy of such websites thoroughly understand personal data protection and to consider the personal data disclosure. The Company and/or its affiliates would not take the responsibility to the content, policy, damage or any actions from third party’s website.


10. Amendment of Privacy Policy

The Company and/or its Affiliates would consider to review the Privacy Policy to be compliance with relevant guidelines and regulated laws. In case of the amendment of Privacy Policy, the Company and/or its affiliates would inform you about the amendment via the Company and/or its Affiliates’ website. You would see the mentioned amendment at https://www.thaivivat.co.th/th/policy_privacy.php which the Company and/or its Affiliates’ Privacy Policy is latest up-to-date on 13 November 2020.


11. Contact Channel

In case of any queries about Privacy Policy of the Company and/or its affiliates, data collected by the Company and/or its affiliates or would utilize any right as per Personal Data Protection Law mentioned in No. 7), you would contact:

Name: Thaivivat Insurance Public Company Limited
Contact Place: 71 Dindaeng Road, (Kwaeng) Samsen Nai, (Khet) Phayathai, Bangkok 10400
Contact Channel: Call Center Number 1231
www.thaivivat.co.th

Furthermore, you would contact Personal Data Protection Officer with following channel:


Contact Place: Headquarter Office, 71 Dindaeng Road, (Kwaeng) Samsen Nai, (Khet) Phayathai, Bangkok 10400
Contact Channel: Telephone Number: 02-6950800
dpo@thaivivat.co.th