Thaivivat Innovation Camp 2024​

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024​ การประกวด​ประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน

08 มกราคม 2567

 

 

 

:: รูปแบบของโครงการ

 

หัวข้อการประกวด  “ประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน”​ ภายใต้กรอบแนวคิด Innovation for Green Society โดยมีองค์ประกอบของ  loT, AI, Big Data หรือ Lifestyle ในการนำเสนอแนวคิดโครงการ

 

รอบที่ 1 ​ : ส่ง Proposal เพื่อคัดเลือก

รับสมัครและส่ง Proposal ​แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ​

 

รอบที่ 2 ​: Workshop & Pitching

ผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Thaivivat Innovation Camp  และ Idea Pitching นำเสนอโครงการ และตัดสินผู้ชนะการประกวด

 

 

:: คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาอยู่ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า​
2) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน (ไม่จำกัดสถาบัน) ​
3) สมาชิกในทีม สามารถต่างระดับชั้น หรือต่างสาขาวิชาได้​
4) มีความมุ่งมั่น พร้อมนำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและธุรกิจกรรมด้านประกันภัย เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ​
5) ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วนพร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น ​
6) ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Thaivivat Innovation Camp 2024 เมื่อได้รับการคัดเลือกผลงาน​
7) ผลงานแนวคิดโครงการที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวด หรือทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆมาก่อน   ​

 


:: รางวัลการประกวดผลงาน ​
 

ทุนการศึกษามูลค่ารวม สูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รายละเอียดังนี้ 

 

⭐รางวัลชนะเลิศ ​
รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท​

⭐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ​
รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท​

⭐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2​
รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท 

⭐ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ​
รับโล่รางวัล เกียรติบัตร

 

:: เกณฑ์การตัดสิน 

1) แนวคิดด้านนวัตกรรม
2) แนวคิดด้านธุรกิจสร้างสรรค์
3) ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง
4) ความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรม เพื่อไลฟ์สไตล์ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม​

 

:: เงื่อนไขการตัดสิน ​

1) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมโครงการให้สมบูรณ์ตามกำหนด​
2) เอกสารที่นำเสนอ บริษัทฯ หรือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ​
3) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผลงานจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมตัดสิน ​
4) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024 ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอผลงาน​
5) การพิจารณาผลงานที่คัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด​

 

:: ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ  ​ 


 


1) ​ผู้สมัครต้องส่งผลงานประกวดโครงการ “ประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน”​ ภายใต้กรอบแนวคิด Innovation for Green Society   โดยมีองค์ประกอบดังนี้อย่างน้อย 1 เรื่อง
 

👉 ด้าน loT ( Internet of Things)​
👉 ด้าน AI ( Artificial intelligence)​
👉 ด้าน Big Data ​
👉 ด้าน Lifestyle  ​
 

2) ผู้สมัคร ดาวน์โหลด Template สำหรับส่งผลงาน ได้ที่เว็บไซต์ประกันภัยไทยวิวัฒน์  

3) ระบุข้อมูลแนวคิดโครงการให้ครบแต่ละหัวข้อ และบันทึกไฟล์เป็น PDF. (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ​

4)  ตั้งชื่อไฟล์ “ผลงานสมัครเข้าร่วม Thaivivat Innovation Camp 2024 – ทีม (ชื่อทีม)"​

5) กรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ และอัปโหลดไฟล์แนวคิดโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ​

 


:: กำหนดการ

 

กิจกรรม                                                                             วันที่​
เปิดรับสมัคร​                                                                        9 ม.ค. 2567​
รับสมัครและส่งผลงานวันสุดท้าย                                       5 ก.พ. 2567​
คัดเลือกผลงานเข้ารอบ​                                                    6-14 ก.พ. 2567​
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม​                                   15 ก.พ. 2567​
Thaivivat Innovation Camp 2024​                                   29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567​ 

 

:: สมัครและส่งผลงาน​

สมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ -  5 ก.พ. 2567​
ส่งผลงานได้ตั้งแต่  8 ม.ค. -  5 ก.พ. 2567 เวลา 23.59 น. ​
หมายเหตุ :  ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 
 

 


:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณ วรรณวิภา (สโนว์)   โทร. 1231 ต่อ 4052  (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 17.30 น.) 

อีเมล  marketing-group@thaivivat.co.th

 


 

:: เกี่ยวกับโครงการ ​

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ทั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน อันจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการคิดต่อยอด เพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน ​จึงได้จัดทำ Thaivivat Innovation Camp 2024 โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการตระหนักและตื่นตัวอยู่เสมอ และเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยรวมถึงเป็นการอัพเดทองค์ความรู้ปัจจุบันให้แก่เด็กและเยาวชน​

 

:: วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยเพื่อความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา​

2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างสร้างสรรค์ 

3) เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมได้จริง

 


 

:: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 8 ทีม

 

Share: