ร่วมงานกับเรา

ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
Experienced Backend Developer Description :

Are you an experienced backend developer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. Our focus is to combine new technologies such as IoT, health wearable devices and telematics with insurance products. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.


In this role, you will be working closely with our front-end and mobile developers to create and manage server-side logic, APIs and web services which connect to our websites and mobile apps. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Integration of user-facing elements developed by a front-end developer with server-side logic
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Implementation of security and data protection
 • Design and implementation of data storage solutions

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields.
 • 3-5 years experience in back-end programming.
 • Proficient knowledge of
 • Node.js
 • JAVA
 • Javascript
 • Docker
 • PHP
 • MySQL

Benefits :
 • Competitive salary
 • Performance based bonus
 • Company trip
 • Health insurance
1
Digital Marketing Project Manager Responsibilities :
 • Establish and maintain project communications across multiple teams and processes to manage scope throughout the project lifecycle.
 • Facilitate approval process on content, copy, assets, page and/or product builds.
 • Identify and manage ambiguous requests and help the larger team to decipher, identify project gaps and provide solutions to keep projects on-time.
 • Manage the development and tracking of large project plans and small tasks alike, project deliverables, and partner across multiple teams and cross-group content contributors.
 • Provide energy, clarity, purpose, direction, and motivation to the team.
 • Clarify and communicate project objectives and success criteria.
 • Work closely with marketing team and engineering team to manage and collaborate on a single aligned project timeline.
 • Gain full understanding of the web channel, its goals, objectives, impacts and KPIs to support driving key business objectives.
 • Work collaboratively with integrated marketing, content teams and engineering team to keep the site optimized, current, fresh, relevant, and aligned with marketing editorial calendars and objectives.
 • Actively be a member of the Digital Marketing team” to support the strategy, site vision and KPIs.
 • Build and structure project teams and management of tasks to ensure maximum performance.
 • Support web analytics, optimization and reporting back to marketing teams on the success of marketing initiatives in the digital space.

Qualifications :
 • 2-5 years of experience in a Project Management role, preferably on technology field, task management, digital releases, and large-scale projects.
 • Strong understanding of website user experience, content and conversion rate optimization.
 • Ability to accurately gather requirements from various stakeholders, hold teams accountable, schedule creative and development projects.
 • Experience delivering large volume projects on time and to spec.
 • Proven proactive, organizational, and planning skills and must be detail oriented.
 • Excellent English communication skill. (both written and verbal)
 • Strong drive, self-starter with a desire to learn while constantly helping the team grow and find efficiencies.
 • Abstract and often ambiguous reasoning ability and logical, critical thinking skills.
 • Excellent relationship building skills.

Attributes :
 • Highly motivated with a passion for innovation.
 • Thrive in highly collaborative teamwork work environments and lead with integrity, honesty, proactivity, and a sense of humor.
 • Ability to partner and influence a wide variety of team members and effectively manage workflow in a multi-tiered organization to successfully deliver results.
 • Ability to gracefully lead and work on multiple projects simultaneously under tight deadline pressure with strong project and time management skills.
 • Build, track, and execute on processes from start to finish independently under rapidly changing priorities.
1
Software QA Engineer Responsibilities :
 • Designing test plans, scenarios, scripts, and procedures.
 • Analyzing test results and reporting to the development team.
 • Basic understanding of programming concepts (javascript, dom queryselector, GraphQL)
 • Implement automation scripts to perform test using tools such as Selenium, Appium, Robot framework, cypress, Cucumber, XCUITest, Espresso, etc.
 • Working with DevOps for integrating automate test.
 • Familiar with CI / CD process, Jenkins, Bitbucket pineline, and Fastlane.
 • Research and update new technologies of test automation.

Qualifications :
 • Bachelor's degree or higher in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or related fields.
 • Proven experience as a Quality Assurance Tester or similar role.
 • Experience in QA methodology.
 • Familiarity with Agile framework.
 • Ability to document and troubleshoot errors.
 • Working knowledge of test management software.
 • Knowledge in SQL.
 • Attention to detail.
 • Analytical mind and problem-solving aptitude.
1
IT Developer Description : Backend developer is responsible for creating and managing server-side logic, APIs and web services which connect to our websites and mobile apps. Responsibilities

Responsibilities :
 • Develop codes to implement workflow software platform
 • Handle logic and conditions according to given requirements and specifications
 • Develop API interfacing between core system database and web applications
 • Design and implementation of data storage solutions
 • Implementation of security and data protection

Qualifications :
 • Welcome all of genders 22 – 35 Years
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields
 • 2-3 year experiences in programming
 • Proficient knowledge of VB, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, RESTFul API
 • Experience in SQL Server
 • Experience in Stored Procedure
2
Content Marketing Specialist Description : Create content for a variety of platforms such as ( Facebook, Line, IG, Blog and Website etc.) and develop content strategies and initiate new idea.

Responsibilities :
 • Develop content strategies to effectively reach the desired target audience and marketing goals
 • Initiate new ideas and find ways to execute their ideas effectively
 • Create content for a variety of platforms including blogs, websites, and social media
 • Manage content calendars and ensuring that the content remains consistent across all platforms
 • Collaborate with production team and partners to produce high quality content
 • Research industry-related topics and identify customers’ needs and recommend new topics to find new interests content by using influencers, KOLs, etc.
 • Track consumer and content analytics and generate reports and presentations

Qualifications :
 • Bachelor's degree in marketing, journalism, communications, or related filed
 • A minimum of 3 years of experience in content marketing, communications, or similar
 • Proven experience as Content Marketing Executive or similar role
 • Skills and experience in creative content writing
 • Good knowledge of various content platforms such as social media, blogs, and print media
 • Excellent computer skills with MS Office and Google Suite
1
L&D Trainer Description : Leads the development of competency framework and develops performance management program to TVI company

Responsibilities :
 • Develop a powerful and intensity of training material
 • Coordinates, and delivers training and development programs company-wide to improve employee performance and business results
 • Develops performance management program and leadership development program to support organizational growth in aligning with competencies
 • Works with Employment Engagement Team and Business Partners and business to identify and implement effective interventions to support organizational goals
 • Leads the development of competency framework linking company objectives and personal performance
 • Uses facilitating, coaching and mentoring skills to support initiatives such as leadership, team and talent development for TVI

Qualifications :
 • Male / Female age between 22-28 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources or related field
 • At least 2-3 years’ direct experiences in training on soft-skill for staff in an organisation
 • Good computer skills in Microsoft office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, and Photoshop)
 • Strong interpretation skills, with the ability to interpret message to simplify for audience for boosting understanding
 • Strong training and interpersonal skills
 • Very good at educational material making
1
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จดหมายส่งออก – รับเข้า(ทุกประเภท)
 • สแกนเอกสารด้านงานเบิกเคลมสินไหมรถยนต์
 • งานด้านการจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ
 • งานสนับสนุนอื่นๆตามที่หัวหน้าแผนกร้องขอ

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ปวส.–ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ราคาหนัก) ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคามีหน้าที่หลักในการพิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์ และค่าซ่อมรถประกัน รับผิดชอบการตรวจสอบงานในระบบ EMCS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน (ประจำบริษัท ไม่ออกตรวจสอบความเสียหายตามอู่ศูนย์)
 • รับผิดชอบการตรวจสอบงานในระบบ EMCS
 • ตรวจสอบราคาค่าแรง ค่าอะไหล่ให้ศูนย์บริการก่อนส่งซ่อม

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ EMCS จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2
Call Center Agent ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ รวมทั้งการรับฟังและแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ
 • รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ของลูกค้า รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า และนำเสนอต่อหัวหน้างาน รวมทั้ง ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ปวส.– ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: recruitment@thaivivat.co.th