การประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards Season 2

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและธุรกิจประกันภัย กับโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โจทย์ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ”

17 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

1600x900_Innovation-Awards-Season-2_FINAL.jpg

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านประกันภัยให้แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยได้จริง

4. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง นวัตกรรม และ ไลฟ์สไตล์ ด้านประกันภัย 

 

รูปแบบโครงการ

▪️  รอบที่ 1 : รับสมัครและส่ง Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรม 

▪️  รอบที่ 2 : เข้าร่วม Workshop และพัฒนา Proposal แนวคิดโครงการ สำหรับผู้เข้ารอบ 25 ทีม 

▪️  รอบ Final : นำเสนอแนวคิดโครงการ และตัดสินการประกวด จำนวน 8 ทีม 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

▪️  ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

▪️  สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน (ไม่จำกัดสถาบัน) 

▪️  สมาชิกในทีม สามารถต่างระดับชั้น หรือต่างสาขาวิชาได้ 

▪️  มีความมุ่งมั่น พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจด้านประกันภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

▪️  ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วนพร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น 

▪️  ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

▪️  ผลงานแนวคิดโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหรือทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นมาก่อน 

 

รางวัลผู้ชนะโครงการ

ทุนการศึกษามูลค่ารวม สูงสุด 100,000 บาท พร้อม โล่รางวัล และเกียรติบัตร รายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

▪️  รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท

▪️  สิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

▪️  รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท

▪️  สิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

▪️  รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท

▪️  สิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

▪️  รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 

เกณฑ์การตัดสิน

▪️  แนวคิดด้านนวัตกรรม    35 คะแนน

▪️  แนวคิดด้านธุรกิจสร้างสรรค์    25 คะแนน

▪️  ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้    20 คะแนน

▪️  ความสอดคล้องระหว่างนวัตกรรม และไลฟ์สไตล์  20 คะแนน 

 

เงื่อนไขการตัดสิน

▪️  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมโครงการให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
โดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

▪️  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

▪️  คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์การตัดสินใจตามที่กำหนด 

 

แนะนำ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

▪️  กรอกแบบฟอร์มการสมัคร 

▪️  ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดโครงการภายใต้หัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” โดยแนวคิดโครงการที่นำเสนอนั้น ต้องมีกรอบแนวคิด อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้

▪️  ด้าน IoT (Internet of Things)

▪️  ด้าน AI (Artificial intelligence)

▪️  ด้าน Big Data

▪️  ด้าน Lifestyle

 

การส่งผลงานรอบที่ 2

▪️  ทีมผู้เข้ารอบ 25 ทีม ดาวน์โหลด Template สำหรับการส่งผลงาน

▪️  ระบุข้อมูลแนวคิดโครงการให้ครบแต่ละหัวข้อ และบันทึกไฟล์เป็น PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

▪️  ตั้งชื่อไฟล์ “ผลงานรอบที่ 2 THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2 – ชื่อทีม”

▪️  กรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์แนวคิดโครงการรอบที่ 2

▪️  ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ – 1 มี.ค. 2566 เวลา 23.59 น.  

หมายเหตุ : ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบ จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

 

เกณฑ์การนำเสนอรอบ Final

▪️  การถ่ายทอดเนื้อหา และสื่อสารตรงประเด็น

▪️  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และสอดคล้องกับปัญหา

▪️  ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปใช้จริง

▪️  ความสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

 

กำหนดการ

 

กิจกรรมวันที่
▪️  เปิดรับสมัคร พร้อมส่งผลงานแนวคิดโครงการวันนี้ - 31 ม.ค. 66
▪️  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ที่ 1  25 ทีม*13 ก.พ. 66
▪️  เข้าร่วม Workshop*16 ก.พ. 66
▪️  ส่งผลงานโครงการประกวด รอบที่ 2 25 ทีม16 ก.พ.-1 มี.ค. 66
▪️  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ Final15 มี.ค. 66
▪️  นำเสนอผลงานรอบ Final ประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล      30 มี.ค. 66

*แก้ไข

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

▪️  โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 4057​

▪️  อีเมล : marketing-group@thaivivat.co.th 

 


 

📢 ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ Final 8 ทีม (15 มี.ค. 66) 
 

โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards Seasons 2
ทีมที่เข้ารอบ มีรายชื่อดังนี้  

tvi-awards-announcement-final-round-8 team.png

หมายเหตุ
*ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมที่เข้ารอบ FINAL (8ทีม) จะต้องนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการอีกครั้ง ณ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9:00-15:00 น. โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้มีผลต่อการประกาศผลรางวัลผู้ชนะ ตามลำดับ


สามารถติดตามการประกวดร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน รอบ FINAL ได้ทาง www.thaivivat.co.th
และร่วมโหวตโครงการที่ประทับใจได้ทาง Instargram ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มี.ค. 66​

 


 

📢 ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ 25 ทีม (13 ก.พ. 66)


โครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards Seasons 2
ทีมที่เข้ารอบ มีรายชื่อดังนี้  

tvi-innovation-awards2-25-team.png

หมายเหตุ
*ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ทีมที่เข้ารอบทั้ง 25 ทีม จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการ Workshop กับวิทยากรชั้นนำด้านการประกันภัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแนวคิดโครงการส่งประกวดในรอบต่อไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการ Workshop

สามารถร่วมติดตามความคืบหน้า พร้อมรับชมภาพบรรยากาศ Workshop ได้ทางเฟสบุ๊กเพจ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ หรือทาง www.thaivivat.co.th 

 


 

📢 ประกาศรายชื่อ โครงการและทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ Thaivivat Innovation Awards Season 2 จำนวน 94 ทีม (1 ก.พ. 66)

 

 

ลำดับชื่อโครงการชื่อทีมเข้าร่วมโครงการ
01A.I.E. ประกันภัยAIE SMART TEACH
02ประกันสุขภาพเด็กเล็ก ไทยวิวัฒน์วัยรุ่นฟันน้ำนม
03นาฬิกาข้อมือแจ้งเตือนการลื่นล้มKMA
04Smart sensor ทุกวินาทีคุ้มครอง คุ้มค่าสําเภากระโดด 
05Aiboxสามสหายคล้ายจะเป็นลม
06แผ่นAIเซนเซอร์และแอปหรรษาลูกหมูหรรษา
07โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความปลอดภัยThe risk free squad
08Identity AI with Fraud Detection & Data Chains PreventorTeamwork makes the Dream work
09Incentive Spirometer เครื่องบริหารปอดผู้ป่วยอัจฉริยะSuper lungs 
10การพัฒนาเก้าอี้สำหรับปรับสรีระการนั่งเฉพาะรายบุคคลเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมZeus (ทรุด)
11Foodie FinderPong (พ้ง)
12แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยทั่วไป   พร้อมแอปพลิเคชัน WellifeWellife
13ประกันภัยตุ๊กตาหน้ารถ​sMANGO
14Goldentime WristbandV Are Together
15DBAS (Driving Behavior Analysis System)BME 14 RANGERS
16ประกันปัญหาผิวหน้า Sa-Zuay สสวยจุดจบปัญหาผิวสลวยสวยเก๋สมุกสมิกกระปุ๊กกระปิ๊ก
17ประกันปัญหาการนอนหลับ Sabaiสลบสมนอนสะมานอนส่อมแน๊ง
18InsureTech+ยูนิคอร์น+ ( Unicorn+ ) 
19ID Game Insurance  In We TrustB Blood Type
20Auchin The ApplicationPancratime
21QuasoMilligram
22Project  Kamol zKamol
23Thaivivat PlusHWJ
24Insure WrapsMr.Dinosaur
25ESG data analysis platform: fundamental sustainable investment analysis for insuranceSustainapiens
26LifeNow Plan ChatbotOurfriendcompany
27แอปเคลมประกันชีวิตและการพบแพทย์Onlineพร้อมทั้งการวินิจฉัยอาการด้วยระบบAIปวดกายหาหมอ ปวดใจหาเรา
28น้องปลอดภัยMinionaire Consulting
294PAIทีม โฟร์ เอ้ะ!
30Let us take care of you.Y2K
31Cigna Plus+ ​   ประกันโรคออฟฟิศซินโดรม​วัยรุ่นปวดหลัง
32PETICAREMC ... INSURANCE CO., LTD.
33Pet Tracking Good girl 
34แก็สโซรีนCandied
35AI SENSOR CAR.LATE FOREVER
36SawangsusIsuspet
37Body safety TCOY
38360° Safetyรำวงในดงชบา
39Health Care ประกันการท่องเที่ยวMGBB TEAM 
40Pet TakeCare4 จตุรเทพ
41“JoinDi” ผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านความเครียดปล่อยจอย
42Fair AirPAMN
43Smart Collarกะเพราหมูกรอบ
44MypetsVBut
45ประกันสุขภาพGood buddyมาร์ชเมลโล่
46LockSpeed: แอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ ส่งเสริมการลดการเกิดอุบัติเหตุจากความเร็ว พร้อมบริการครบวงจรJIMMY SOY 3
47โครงการ EQUALITYKFBN 
48ประกันภัย to youตัวแม่ แต่ก็แคร์นะ
49Worth well spendPower puff girl
50INCOswitchหมูไห่เป็ดเก็ด
51C – FriendGPR
52SOS FNLfour men
53Cash Protectsน้องห้าหมื่น
54AI RISK ADVISORFIVE GUY
55ABORTION CAREลูกมด
56ประกันภัยระยะสั้นเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการทำศัลยกรรมบนใบหน้าสวย สร้าง เรื่อง
57Fire checkFireball
58InsuredForYouY3P
59Baby First ChoiceDSEP139
60AI ThaivivatSomethingWrong
61Limitless(ลิมิเลส)Limitless(ลิมิตเลส)
62MindHeart ประกันจิตประกันใจโดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะเลิกใจร้าย
63Safe houseเลือดกรุ๊ปโอ
64On my mindpuzzle
65Tycoon Protectsมหาเศรษฐีมั่งมี
66ปลอกคอไม่ง้อใครเคลมไวแบบY2K
67แอปพลิเคชันประมวลผลการประกันภัยด้วย  ระบบGPS และArtificial Intelligence(AI)เอไอที่ไม่มีไอมีแค่ยู
68Sta+ffMaKabDuang
69ทราบแล้วเปลี่ยนเก๋ไก๋
70Don't Deep Drown3D
71Let’s me careOlympus 
72กล้องอัจฉริยะ (Smart Tech Camera)SHADOW
73Life Safety Tracking Insurance ProductBNNT
74ประกันสุขภาพการกิน EATING CARE "กินได้ตามใจยังไงก็ดูแล"EATING CARE
75ประกันออฟฟิส 2PNK 2PNK
76แอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกตอนรถชน5 BOYs 
77ทุกชีวิตปลอดภัย Safe JourneyDestiny or Try
78นวัตกรรมประกันภัย freedom Lifstyle สายปาร์ตี้FNP Health
79Cat lover แผนประกันภัยตามหาสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยี IoTCat Lover
80AI for Active health package (AAP)2PINT
81ประกันภัย ขับดี ลดไวTurtle SWAG
82TVI WORLDTVI VIEW
83SAVE LIFE INSURANCERJ Cracker
84Let me save youBUNNYPEONA
85ผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพ ของคุณแม่และเด็กในครรภ์ปวดหลังไม่พอ ปวดคอไปอีก
86Thaivivat Driveขอใจเธอ แลกเบอร์ประกัน
87TRAVELVIVAT ตุ๊กตาลูกไก่น้อยน้องพี่
88Junk to jellThe Wisdom
89Web-application สําหรับช่วยเลือกสถานพยาบาลในสัญญาและอู่ซ่อมรถที่สามารถเคลมประกันได้ในบริเวณใกล้เคียงไม่หลงทางแต่หลงเธอ
90รู้ก่อนจบก่อนระฆังดีไม่ตีก้ดัง
91How to perfect Thim
92ประกันภัยไทยวิวัฒน์ช่วยจ่ายBlack Spades​
93นวัตกรรมCondopodEstrella
941 ชีวิตใช้ให้คุ้มYOLO 

 

*สมาชิกผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ ทุกท่าน
 

โปรดติดตามการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ Workshop จำนวน 25 ทีม ในวันที่  13 ก.พ. 2566
สามารถติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมที่เข้าสมัครได้ทาง Facebook ของประกันภัยไทยวิวัฒน์
 

Share: