รับทันที! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 3 ต่อ สูงสุด 15%

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือซื้อประกันภัยสุขภาพ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ครั้งแรก ดังนี้ 
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package(ทุกแผนความคุ้มครอง)
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus  
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up  
  • ประกันภัยรถยนต์รายปี  
  • ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health  
  • ประกันภัยสุขภาพ ใจป้ำ มีคืน
  • ประกันอุบัติเหตุไทยวิวัฒน์ PA Active Shield  
  • ประกันมะเร็งไทยวิวัฒน์ Cancer Care  

- โดยซื้อผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ทำรายการซื้อหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/th/index.php    ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.65 เท่านั้น  

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ ที่ซื้อครั้งแรก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • ซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 3 ต่อ สูงสุด 15% โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ต่อที่ 1 กรมธรรม์ฉบับแรก รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 5% อัตโนมัติ เมื่อซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ทำรายการซื้อหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/th/index.php และรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% เพื่อนำใช้เป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ฉบับที่สอง ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด ผ่าน SMS(ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ)  

ต่อที่ 2 กรมธรรม์ฉบับที่สอง รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% อัตโนมัติ เมื่อนำรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ที่ได้รับผ่าน SMS(ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ) ซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ทำรายการซื้อหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/th/index.php  และรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15% เพื่อนำใช้เป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ฉบับที่สาม ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด ผ่าน SMS(ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ)  

ต่อที่ 3 กรมธรรม์ฉบับที่สาม รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15% อัตโนมัติ เมื่อนำรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15% ที่ได้รับผ่าน SMS(ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ) ซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ทำรายการซื้อหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/th/index.php 

-ลำดับฉบับของกรมธรรม์ เรียงลำดับกรมธรรม์ ตามวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกครบจำนวน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามส่วนลด ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการขาย  
Call Center 02-200-7000  
ซื้อหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thaivivat.co.th/th/index.php 

 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก