โปรโมชัน Safe Trip Save Money - Dec 2021

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) รายเที่ยว / รายปี หรือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสโปรโมชัน “TVISAVE10” ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว รายปี และประกันเดินทางเปิดปิด ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/th/products_travel.php) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์(https://www.thaivivat.co.th/th/products_travel.php) โดยรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVISAVE10”
 • กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ หรือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ หรือเรียกส่วนลดคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถคืน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) รายเที่ยว / รายปี และ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก