กรอกข้อมูล
เพื่อรับข้อเสนอเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ แผนประกันภัยใจป้ำมีคืน

ตารางความคุ้มครอง

"หมายเหตุ"
1. เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัท
2. การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะทําให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ และบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยตามปพพ มาตรา 865
3. โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อสิทธิ ประโยชน์